Regulamin

Regulamin Szkoły Pływania "Rekin" Przemysław Wójcikowski

 1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Pływania Rekin Przemysław Wójcikowski.
 2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów pływania z licencją Polskiego Związku Pływackiego, według własnego programu nauczania.
 3. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania przeznaczone są dla dzieci od lat 5, młodzieży i dorosłych.
 4. Zajęcia odbywają się w grupach max. 15 osobowych.
 5. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest karnet miesięczny zakupiony przed rozpoczęciem pierwszych zajęć́ w danym miesiącu.
 6. Na zajęcia ma prawo wstępu osoba, która jest zdrowa (nie ma przeciwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach nauki i doskonalenia pływania), jest ubezpieczona, dokonała opłaty za zajęcia oraz przebrana jest w strój kąpielowy zgodny z regulaminem pływalni na której zajęcia się odbywają.
 7. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni na której odbywają się zajęcia oraz do przestrzegania tego regulaminu.
 8. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami
 9. Opłata za zajęcia podana w cenniku jest uzależniona od liczby zajęć w danym miesiącu.
 10. Zajęcia trwają 45 min. i odbywają się dwa razy w tygodniu według ustalonego harmonogramu w danej miejscowości. Na życzenie klienta istnieje możliwość brania udziału w większej liczbie zajęć. Wówczas opłata naliczana za zajęcia będzie się różnić od podanej w cenniku a jej wysokość będzie zależeć od ilości zajęć, na które uczestnik uczęszcza oraz od aktualnych promocji.
 11. Opłaty dokonuje się z góry za każdy miesiąc na konto bankowe Szkoły Pływania Rekin do 5 dnia danego miesiąca. Wszelkie dane potrzebne do wykonania przelewu lub przekazu pocztowego znajdują się w dziale KONTAKT.
 12. Szkoła Pływania Rekin nie zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia. Odrabianie zajęć tylko i wyłącznie po ustaleniu z prowadzącym, pod warunkiem miejsca w grupie.
  W szczególnych przypadkach (długotrwałe choroby (miesiąc i dłużej), pobyty w szpitalu, złamania itp.) organizator zajęć może wyrazić zgodę na całkowite bądź częściowe zwolnienie z opłaty za dany miesiąc. Wszelkich ustaleń dokonujemy indywidualnie z zainteresowanym po okazaniu zwolnienia lekarskiego przed zaistnieniem nieobecności.
 13. Rezygnacja z zajęć jest skuteczna po mailowym bądź smsowym poinformowaniu organizatora. Numery telefonów oraz adres mailowy znajdują się w dziale KONTAKT na naszej stronie internetowej.
 14. W sytuacji niezrealizowania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora (np. przyczyny techniczne) Szkoła Pływania Rekin zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w innym terminie (na który uczestnicy zajęć wyrażą zgodę), a jeśli nie będzie to możliwe zwrócić koszt tych zajęć.
 15. Kursanci zobowiązani są do punktualnego przybywania na zajęcia.
 16. Wszystkie osoby znajdujące się w trakcie zajęć na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń trenerów, instruktorów i ratowników.
 17. Wchodzenie do wody bez wyraźnego polecenia prowadzącego jest zabronione!
 18. Za rzeczy pozostawione w szatniach lub niecce pływalni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 19. W przypadku niewypełnienia wymogów niniejszego regulaminu lub regulaminu pływalni, organizator ma prawo odmowy przyjęcia uczestnika na zajęcia lub wyproszenia go z tych zajęć, bez możliwości odrobienia tych zajęć.
 20. Uczestnicy zajęć (lub ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na zamieszczanie swoich zdjęć z zajęć Szkoły Pływania Rekin na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.